LatvianEnglish (United Kingdom)

Uztura m?c?bas nodarb?ba vidusskol?niem (grup? l?dz 40 cilv?kiem)

 

Pusaudu vecum? notiek strauja organisma augana un att?st?ba, t?p?c svar?gi ir nodroin?t organismu ar vis?m nepiecieamaj?m uzturviel?m. M?sdien?s pusaudu uzturs var veicin?t gan svara pieaugumu, gan da?du slim?bu att?st?bu, jo ir bag?ts ar cukuru, s?li, taukiem, bet nabadz?gs ar vitam?niem, miner?lviel?m un ?iedrviel?m.

Nodarb?bas laik? tiek sniegta inform?cija par vesel?ga uztura pamatprincipiem; ener?ijas uz?emanu un pat?ri?u cilv?ka organism?; par cukura, s?ls un tauku daudzumu da?dos produktos; k? ar? kofe?nu saturou dz?rienu, tai skait? ener?ijas dz?rienu, negat?vu ietekmi uz pusauda vesel?bu.

Teorija tiek apvienota ar praktiskiem uzdevumiem.

T? k? meitenes pusauda gados ietilpst ?anas trauc?jumu (anoreksija, bul?mija) att?st?bas riska grup?, lekciju ir iesp?jams organiz?t tikai meite?u auditorijai, kur s?k?k tiek p?rrun?ts da?du di?tu un badoan?s negat?v? ietekme uz vesel?bu.

  • Lekcijas ilgums 1,5 stunda (2 m?c?bu stundas)
  • R?gas robe?s
  • Lekcijas cena EUR 120,00
  • Semin?ri ats?ksies 15.03.2018.