LatvianEnglish (United Kingdom)

Vesel?gs uzturs pamatskolas skolniekiem (lekcija vec?kiem l?dz 50 cilv?kiem)

There are no translations available.

 

2012. gada p?t?juma dati r?da, ka 22,5% 7 gad?gu pirmklasnieku ir liek? ?erme?a masa vai aptaukoan?s.

Liek?s ?erme?a masas un aptaukoan?s ?patsvars gan 7 gad?gajiem z?niem gan meiten?m kop 2008.gada aptaujas ir palielin?jies. (B?rnu antropometrisko parametru un skolu vides p?t?jums Latvij?, 2012./2013. m?c.g. Slim?bu profilakses un kontroles centrs, 2014.)

Att?st?t vesel?gus uztura paradumus ir nepiecieams jau b?rn?b?. Tas labv?l?gi ietekm?s ne tikai b?rna svaru, bet ar? vesel?bu. B?rna uzturs ir atkar?gs no t?, ko ?d vec?ki un k?dus na?us vec?ki dod b?rnam ikdien?, t?p?c lekcija m?r?is ir sniegt inform?ciju par vesel?ga uztura pamatprincipiem ?imen?.

  • Lekcija ietver teoriju un da?du produktu sast?va un uzturv?rt?bas apskatu, k? ar? ?tru un vesel?gu na?u receptes.
  • Lekcijas ilgums 1,5 stunda
  • R?gas robe?s
  • Lekcijas cena EUR 120,00
  • Semin?ri ats?ksies 15.03.2018.