LatvianEnglish (United Kingdom)
There are no translations available.

 

Cilv?ku skaits, kam konstat? lieko svaru un aptaukošanos, pieaug vis? pasaul?. Galvenie iemesli ir mazkust?gs dz?vesveids un nevesel?gi ?šanas paradumi.

Lekcijas laik? tiek sniegta inform?cija, kas j?iev?ro uztur? cilv?kiem, kuriem ikdien? tr?kst fizisk?s aktivit?tes. Lekcijas dal?bnieki sa?ems ne tikai teor?tisko inform?ciju par organismam ieteicam? uztura pamatprincipiem, bet ieg?s praktiskas iema?as, k? atpaz?t svara un vesel?bas „ienaidniekus” un„draugus” plašaj? p?rtikas produktu kl?st?.

  • Akad?mijas laukum? 1 (Latvijas Zin?t?u akad?mija)
  • Lekcijas ilgums 2 stundas no 18.00 – 20.00
  • Lekciju vad?s uztura speci?liste Je?ena Pavlova
  • Lekcijas cena EUR 10,00
  • Semin?ri ats?ksies 15.03.2018.