LatvianEnglish (United Kingdom)

Dambrete

There are no translations available.

Dambretes pulci?

M?c?bu centr? Amats un Dizains tiek izveidots dambretes pulci? ar m?r?i at?st?t b?rnos uztveri un anal?zes sp?jas, tren?t atmi?u un lo?isko dom?anu.
Bez tam, tas paver iesp?jas gatavot b?rnus ar? augstu sportisko rezult?tu sasnieganai, startam Latvijas jaunatnes izlases sast?v? da?da l?me?a sacens?b?s Latvij? un ?rzem?s, Eiropas un Pasaules ?empion?tos, k? ar? starptautiskos turn?ros 100 lauci?u dambret?.

 

Programmas saturs:

Programmu veido teor?tisk?s nodarb?bas un praktiskie treni?i, piedal?an?s ofici?l?s un kontroles sacens?b?s.

 

Pl?notie rezult?ti:

  • Audz?k?iem izveidojas notur?ga interese par dambretes sportu, v?sturi, trad?cij?m, t?l?ko att?st?bu.
  • Papilnveidoan?s att?stot sev? matem?tisk?s sp?jas, telpisko dom?anu, atmi?u un stingru c?n?t?ja raksturu. Att?st?ta sp?ja orient?ties visda?d?kaj?s sp?les un dz?ves situ?cij?s un patst?v?gi pie?emt taj?s pareizo l?mumu.

 

Pied?v?jumu skat?t eit

 


 

M?c?bu centrs Amats un Dizains jau treo m?c?bu gadu R?gas pirmsskolas izgl?t?bas iest?d?s ?steno Latvijas dom?anas asoci?cij? (LADA) izstr?d?to un apstiprin?to dambretes apm?c?bas programmu Dambrete segad?gajiem.

Ar R?gas domes Izgl?t?bas, kult?ras un sporta departament? atbalstu, 23. febru?r? B?rnu un jaunieu centr? Altona notika R?gas atkl?to pirmsskolas izgl?t?bas iest?u komandu turn?rs Dambrete segad?gajiem.

Sacens?b?s 64 lauci?u dambret? piedal?j?s 20 komandas no 12 R?gas, Salaspils, M?rupes un Dobeles pirmsskolas izgl?t?bas iest?d?m. Komandu sast?v? bija tr?s audz?k?i un viens pedagogs. Izsp?l?jot 5 k?rtas p?c veices sist?mas, tika noskaidroti turn?ra uzvar?t?ji, kuri sa??ma kausus un meda?as, bet p?r?jo vietu ieguv?ji tika pie turn?ra piemi?as velt?m. Visi dal?bnieki sa??ma sacens?bu organizatoru m?c?bu centra Amats un Dizains un Dambretes Att?st?bas biedr?bas (DAB) diplomus.

Izc?not 4 uzvaras no 5 ma?sac?kst?m, 1. vietu ieguva segad?go dambretes nodarb?bu un sacens?bu aizs?c?ji, Dobeles b?rnud?rzu komanda Dobelnieki. Vien?gais neiz?irts dobelniekiem bija ar otr?s vietas ieguv?jiem pirmsskolas izgl?t?bas iest?des "M?ra" komandu K?kain?i. Tr?s R?gas pirmsskolas izgl?t?bas iest?des "M?ra" komandas tika pirmaj? pieciniek?. Treaj? viet? R?gas 220. pirmsskolas izgl?t?bas iest?des komanda Skudri?as.


Rezult?tus skat?t eit

Inform?ciju sagatavoja: sacens?bu galvenais tiesnesis M?ris Mitenbergs.


Fotogr?fijas skat?t eit

 

dambrete 1 dambrete 2
U-10 jaunatnes 3k?rt?jie ?empioni (2009-2011) - RSP komanda, treneris M?ris Mitenbergs LR jaunatnes ?empion?ts U-10 vecuma grup? Siguld?
dambrete 3 dambrete 4
Rainers Kreit?ls (5 g.v.) ar m?su L?vu (7 g.v.) - jaun?kais Latvijas ?empions dambret? RSP komandas sast?v? (2011) R?gas Skol?nu pils komandas LR jaunatnes komandu ?empiones U-10 un U-13 vecuma grup?s (2010)
dambrete 5 dambrete 6
Eiropas jaunatnes ?empion?ts Polij? (2011) Thailand open (2011)
dambrete 7
Pasaules jaunatnes ?empion?ts Be??ij? (2010)