LatvianEnglish (United Kingdom)

Pasniedz?ji

There are no translations available.

 

diana_kluskina

Lektore

Di?na K?ukina

Latvijas Nodok?u konsultantu asoci?cijas biedre, Sertific?ta nodok?u konsultante kop 2003. gada. Pieredze nodok?u ties?bu jom? (konsult?cij?s) vair?k k? 20 gadus. obr?d, str?d?jot Finanu ministrij?, specializ?jusies tieo nodok?u jom?, ?pai jaut?jumos, kas saist?ti ar starptautiskiem nodok?u jaut?jumiem t.sk. saist?b? ar nodok?u konvencij?m un ES normat?vajos aktos.

Praktiz? individu?li un str?d?jusi par nodok?u menederi (nodok?u projektu vad?t?ju) un vec?ko juristi; vec?ko nodok?u konsultanti gan starptautiskajos audita konsult?ciju uz??mumos (BIG4), t?dos k? KPMG un Deloitte, gan ar? Latvij? vadoo advok?tu biroju nodok?u grup?s. S?kotn?ji pieredzi guvusi 8 gadus str?d?jot Valsts ie??mumu dienest?. Ieguvusi augst?ko izgl?t?bu (ma?istra gr?du), gan ties?bu zin?tn?, gan ekonomik? LU. Regul?ri piedal?s ar profesion?lo jomu saist?t?s apm?c?b?s t.sk. starptautisk?s (konferences, semin?ri, profesion?l?s tikan?s). Daudzu profesion?lo rakstu un semin?ru autore un lektore.

 

 

 

agita_baltgalve

Pedago?e

Agita Baltgalve

Dr.Phil., Latvijas Universit?tes sinolo?ijas docente un Orient?listikas ma?istrat?ras vad?t?ja, 15 gadu pieredze tulkoan? un pedago?iskaj? darb? Austrumu valodu un kult?ru jom?, vair?ku gadu st?s ?TR, Taiv?n?, V?cij?.

 

 

 

iveta_kopankina

Pedago?e

Iveta Kopankina

Ang?u valodas pasniedz?ja ar 30 gadu darba pieredzi gan studentu, gan pieauguo grup?s, konferen?u tulks, tulkot?ja. Anglij? ieguvusi biznesa ang?u valodas pasniedz?jas kvalifik?ciju, ma?istra darbs izstr?d?ts ang?u valodas pasnieganas metodik?. Apguvusi Anglij? specializ?to kursu psiholo?ij? ang?u valodas pasniedz?jiem, izstr?d?jusi efekt?vas metodes valodu barjeras p?rvar?anai.

Str?d?jusi ar studentiem Latvijas Universit?t?, P.Stradi?a medic?nas universit?t?, RTU, RISEBA, Tur?ba. Izstr?d?ta kursu pasnieganas metodika medic?nas m?s?m, ?rstiem, arhitektiem, juristiem, uz??mumu vad?t?jiem, tulkiem, ier?d?iem.

 

 

 

svetlana_saveljeva

Pedago?e

Svetlana Save?jeva

Kop 1996.gada str?d? par intens?v?s terapijas un anest?zijas m?su RAKUS Gai?ezers. M?c?j?s Daugavpils Universit?t?, kur 2006. gad? ieguvusi bakalaura gr?du ang?u valod? ar otru svevaloduzviedru un 2008. gad? ieguvusi profesion?lo ma?istra gr?du izgl?t?b? un vid?jas izgl?t?bas ang?u valodas un zviedru valodas skolot?ja kvalifik?ciju.

Ir vair?ku gadu pieredze pedago?iskaj? darb?, galvenok?rt, ang?u valodas pasniegan? da?da vecuma, valodas zin?anas un motiv?cijas l?me?a skol?niem un pieauguajiem gan grup?s, gan individu?li, pielietojot vair?ku metodiku un pieeju elementus atkar?b? no skol?nu vajadz?b?m. P?d?jos piecus gadus specializ?j?s ar? medic?niskaj? ang?u valodas pasniegan? t?l?kizgl?t?bas kursos m?s?m un ?rstu pal?giem, k? ar? LU medic?nas koled?. Ir izstr?d?tas un licenz?tas vair?kas autorprogrammas attiec?gaj? jom?.

 

 

 

inga_liepina

Deju un kust?bu terapeite

Inga Liepi?a

Str?d? ar b?rniem, pusaudiem, pieauguajiem individu?li un grup?. Ir ieg?ta prakse, str?d?jot BKUS "Gai?ezers" b?rnu psihiatrijas noda??, VSAC "R?ga" fili?l? "Ezerkrasti", RPNC Ambulator? centr? "Veldre", Salaspils Dienas centr? person?m ar funkcion?liem trauc?jumiem.

Pieredze darb? ar b?rniem un pusaudiem ar uzved?bas, emocion?liem trauc?jumiem, UDHS, suicid?l?m dom?m, somatoformiem trauc?jumiem, pieauguiem ar izofr?niju, depresiju, trauksmi, gar?g?s att?st?bas trauc?jumiem, onkolo?ijas pacientiem.

Darba valoda: LV, RUS

 

 

 

gita pass

Diplom?ta deju un kust?bu terapeite

Laura Freimane

2008. gad? absolv?jusi Biznesa augstskolas "Tur?ba" Ties?bu zin?bu ma?istrat?ru un ieguvusi ma?istra gr?du jurisprudenc?.

obr?d str?d? ar m?mi??m un mazu?iem l?dz 2 gadu vecumam. K? ar? ir pieredze darb? ar b?rniem, pusaudiem, pieauguajiem individu?li un grup?. Ieg?ta prakse, str?d?jot intern?tpamatskol? un rehabilit?cijas centr? Upeslejas, RPNC Ambulator? centr? "Veldre", Salaspils Dienas centr? person?m ar funkcion?liem trauc?jumiem.

Pieredze darb? ar b?rniem un pusaudiem ar uzved?bas, emocion?liem trauc?jumiem, somatoformiem trauc?jumiem, pieauguiem ar depresiju, trauksmi, somotoformu ve?etat?vo disfunkciju un kust?bu trauc?jumiem.

Darba valoda: LV, RUS

 

 

 

dzintars sulcs

Pedagogs

Dzintars ulcs

SIA Knauf tirdzniec?bas p?rst?vis.

Specializ?cija - fas?des siltin?anas sist?mas un apmetumi.

 

 

 

linda kante

Pedago?e

Linda Kante

Sertific?ta deju un kust?bu terapeite, fizioterapeite, d?la apm?c?b?, dzemd?bu atbalsta persona. Ieguvusi bakalaura gr?du fizioterapij? R?gas Stradi?a universit?t? (2011, RSU) un ma?istra gr?du studiju programm? M?kslu terapija ar specializ?ciju deju un kust?bu terapij? (2014, RSU). Palaik apg?st p?d?jo no tr?s m?c?bu gada kursiem d?las amat? profesion?l?s t?l?kizgl?t?bas un pilnveides izgl?t?bas centr? St?r?a ligzda, ?rstes un vecm?tes - Dinas Ceples - vad?b?. Kop 2017.gada marta Linda pilda Latvijas Deju un kust?bu terapijas asoci?cijas (LDKTA) valdes locek?a pien?kumus saist?b? ar profesion?lo t?l?kizgl?t?bu.

Linda ir praktiz?jusi k? deju un kust?bu terapeite deju terapijas centr? Dance Voice Bristol?, UK (2013), BKUS Gai?ezers (2013) un Latvijas Starptautiskaj? skol? (International School of Latvia, 2016- 2017). Palaik Linda str?d? VSAC R?ga fili?l? Ezerkrasti, VCA polikl?nik? Pulss 5 un ir mentore, prakses vad?t?ja RSU studentiem ma?istra studiju programmas M?kslu terapija ietvaros.

Par Lindu vair?k mekl?jiet eit - http://www.dkt.lv/lv/terapeiti/deju-un-kustibu-terapeiti/linda-kante

 

 

 

kaspars_tiras

Pedagogs

Kaspars Tiras

Kaspars ir diplom?ts fl?z?anas (pl?ksn?u) lic?ja amata meistars, ko apliecina 2000.gada j?lij? ieg?tais Latvijas Amatniec?bas kameras meistara diploms. Profesion?lo darb?bu vair?k k? 15 gadus vi? saista ar o amatu un savas iema?as un zin?anas ir  papildin?jis ar? pie V?cijas Amatniec?bas kameras pasniedz?ja K. Putzke. Ir pabegti profesion?l?s izgl?t?bas dizaina un interjera kursi.

Kaspara darba pieredze, galvenok?rt, ir  saist?ta ar individu?lo klientu apkalpoanu. Profesion?l? zi?? vi? sp?j veikt visda?d?ko pak?pju fl?z?anas darbus, s?kot no sienu un gr?du fl?z?anas l?dz pat da?du noapa?otu formu fig?ru,galda virsmu,kollonu un moza?ku fl?z?anai. obr?d Kaspars sadarbojos ar fl?u salonu Kerama- Marazzi, kur var apskat?t piecus vi?a no moza?kas izliktus darbus.

 

 

 

elitavolaneiistaa

Pedago?e

Je?ena Pavlova

Uztura speci?lista kvalifik?ciju ieguvusi 2009. gad?. Ma?istra gr?du uztura zin?tn? ieguvusi 2011. gad?. Kop 2009. gada darbojas Latvijas Di?tas un Uztura Speci?listu Asoci?cijas vald?. Ikdien? str?d? par dietolo?ijas pasniedz?ju un sertific?tu uztura speci?listi AS "Vesel?bas centru apvien?b? un ?genskalna priv?tkl?nik?.
2014. gad? apmekl?ja LU t?l?kizgl?t?bas kursus un ieguva sertifik?tu "Pedago?isk?s darb?bas pamati ar ties?b?m veikt pedago?isko darb?bu.
Ir piedal?jusies R?gas domes Labkl?j?bas departamenta projektos vad?jusi t?l?kizgl?t?bas semin?rus; viena no pirmskolas izgl?t?bas iest?u pedagogu metodisk? materi?la autor?m; vad?jusi projektu par ener?ijas dz?rienu ietekmi uz organismu.
Ir pieredze darb? ar da?da vecuma auditoriju pieauguie, s?kumskolas un vidusskolas skol?ni.

 

 

 

elitavolaneiistaa

Pedago?e

Ilona Br?vmane

Ilona Br?vmane ir ?rsts pediatrs. Beigusi R?gas Medic?nas Instit?ta Pediatrijas fakult?ti 1981. gad?. P?c instit?ta beiganas str?d?jusi Liep?jas rajona, Aizputes zon?laj? slimn?c?, tad B?rnu slimn?c? Gai?ezers neonatolo?ijas un ak?tu respiratoru slim?bu noda??.

Kop 2009. gada B?rnu Kl?nisk?s Universit?tes Slimn?cas Medic?nisk?s ?en?tikas Kl?nik? k? pediatrs-dietologs. 2011. gad? ieguvusi ma?istra gr?du LU Starpaugstskolu programm? Uzturzin?tne.

 

 

 

maigonis_juhnevics

Pedagogs

Maigonis Juhnevi?s

Dambreti sp?l? no 4 gadu vecuma. 6 gadu vecum? izpild?ja 1. sporta klasi, kas bija sens?cija vis? liel?j? Padomju Savien?b?. 11 gadu vecum? izpild?ja meistarkandid?tu, bet 13 gadu vecum? k?uva par Baltijas junioru ?empionu. Vair?kk?rt?js Latvijas komandu fin?lu 100 lauci?u dambret? ?empions un vair?kk?rt?js Latvijas komandu fin?lu vice?empions 64 lauci?u dambret?. Daudzu Latvijas turn?ru uzvar?t?js un meda?nieks.

Rados un atrakt?vs treneris, jo str?d? ar? par pas?kumu vad?t?ju un organizatoru.

 

 

 

edijs_novickis

Pedagogs

Edijs Novickis

Ar dambreti nodarbojas 23 gadus. Latvijas ?empions l?dz U23 gadiem. Eiropas un pasaules ?empion?ta dal?bnieks.

P?d?jais pasaules kauss notika P?terburg? 2016. gada j?lij?, kur tika izc?n?ta augst? 11. vieta. 2016. gad? piedal?sies k? Baltijas p?rst?vis otraj? pr?ta sp??u olimpi?d? Dakart?, Indon?zij?. 2016. gada novembr? Eiropas ?empion?ta dal?bnieks Gruzij?. Vada dambretes pulci?u M?rup?.

 

 

 

vsevolods_teterins

Pedagogs

Vsevolods Teterins

Pabeidzis Sanktp?terburgas Valsts Universit?ti 2008. gad?. Psihologs ar lielu pieredzi, veicis priv?tpraksi un lasa lekcijas studentiem p?c uzaicin?juma.

Paral?li str?d? par dambretes treneri. Pats ir bijs R?gas ?empions, Latvijas ?empions komandu v?rt?jum?. 2014. gad? izc?n?ja 2. vietu Latvijas ?empion?t? blica 100 - lauci?u dambret? un uzvar?ja Starptautisku turn?ru Vi???. Organizators dambretes turn?ros b?rniem "Albatross 2015/2016". Ir ar? RTU dambretes sekcijas vad?t?js.

 

 

 

maris_mitenbergs

Pedagogs

M?ris Mitenbergs

Pedagogs ar 25 gadu darba pieredzi. Savas pedago?isk?s darb?bas laik? ir sagatavojis 6 sporta meistarus un vair?k k? 20 meistarkandid?tus. Trenera audz?k?i Latvijas ?empion?tos ir ieguvui vair?k k? 50 ?empionu titulus visda?d?kaj?s vecuma grup?s, k? ar? guvui pan?kumus starptautiskaj? ar?n?, tai skait? godalgas Pasaules un Eiropas ?empion?tos.

M?s lepojamies ar saviem sasniegumiem, kur attiec?gi ?etri audz?k?i da?dos laikos guvui godalgas Eiropas un pasaules ?empion?tos. Ar? Latvijas olimpisko komandu karognes?ji un olimpiskie meda?nieki Vadims Vasi?evskis un M?rti? P?avi? b?rn?b? c?t?gi ir apguvui dambretes zin?anas trenera M?ra Mitenberga vad?taj?s nodarb?b?s.

 

 

 

aleksandrs_reznikovs

Pedagogs

Aleksandrs Rez?ikovs

Aleksandrs ir aha treneris un aha tiesnesis, kas regul?ri piedal?s aha turn?ru ties?an? R?gas aha feder?cij?, ka ar? str?d? par treneri vair?k?s R?gas skol?s un b?rnud?rzos. Aleksandrs veiksm?gi organiz? un vada ar? vasaras aha nometnes.

Trenerim ir pieredze darb? ar b?rniem no 5 gadu vecuma. Audz?k?i Aleksandra vad?b? ne tikai apg?st aha sp?les pamatus un radoi pavada laiku, bet var lepoties ari ar sporta sasniegumiem vi?i regul?ri ie?em godalgot?s vietas R?gas aha feder?cijas klasifik?cijas turn?ros, izpilda sporta klases.

 

 

 

antra_ilzina

Pedago?e

Antra Ilzi?a

3 b?rnu mamma. Getaltterapeits, prakti?is - R?gas Getalta instit?ts. Maz? biznesa vad?ba LVU. ?eogr?fs, pedagogs, 30 gadus sp?l? bridu. Vada apm?c?bu programmu Ik?iles skolniekiem Ik?iles Dienas centr?. ogad Eiropas ?empion?t? jaunieiem apguva m?c?bu programmu brida treneriem No teorijas l?dz praksei.