LatvianEnglish (United Kingdom)
There are no translations available.


Lektore: Di?na K?uškina - sertific?ta nodok?u konsultante
Organiz?jam semin?ru vai sniedzam priv?tas konsult?cijas atbilstoši semin?ra t?mai:

Dar?jumi ar nerezidentiem - ien?kuma nodok?u starptautiskie aspekti

Semin?ra t?m? iek?autie jaut?jumi:

I Ievads - Starptautisk? nodok?u pl?nošana un pretpas?kumi:

 1. Ekonomisk?s sadarb?bas un att?st?bas organiz?cijas b?zes erozijas pe??as sadales pretpas?kumu pl?ns (OECD BEPS).
 2. ES direkt?va ar ko paredz noteikumus t?das nodok?u apiešanas prakses nov?ršanai, kas tieši iespaido iekš?j? tirgus darb?bu (2016/1164).
II Latvijas nodok?u maks?t?ju dar?jumi ar nerezidentiem, nerezidentu akt?vi un nerezidentu uz??m?jdarb?ba Latvij?, ien?kuma un kapit?la pieauguma nodok?u sekas:
 1. Nerezidenta statuss Latvij?.
 2. Nerezidenta past?v?g? p?rst?vniec?ba- nodok?u maks?t?ja statuss, ?patn?bas.
 3. Nerezidentu - uz??mumu ar nodokli apliekamais ien?kums Latvij?.
 4. Nerezidentu - fizisko personu ar nodokli apliekamais ien?kums Latvij?.
 5. Nodok?u ietur?šanas pien?kums dar?jumos ar "Ofšoriem".
 6. Nodok?u konvenciju nosac?jumi, nodok?u divk?ršas uzlikšanas nov?ršana.
 7. Latvijas nodok?u maks?t?ja ?rvalst?s g?tais ien?kums un pien?kumu Latvij?.


 8. Di?na K?uškina Sertific?ta nodok?u konsultante.

  K? un vai iesniegt deklar?cijas par 2016. gada ien?kumiem tiem, kas str?d? ?rvalst?s.

  Gada ien?kumu deklar?ciju iesniegšanas laik? (no 1.marta-1.j?nijam) aktu?ls jaut?jums kam un k?dos gad?jumos deklar?cijas iesniegšana ir oblig?ta pras?ba, vienlaikus atg?dinot, ka deklar?ciju ir ties?bas iesniegt, ja nodok?u maks?t?jam ir bijuši attaisnoti izdevumi un attiec?gi ir ties?bas sa?emt atpaka? p?rmaks?to iedz?vot?ju ien?kuma nodokli. Šaj? rakst? par nodok?u maks?t?jiem, kuri g?st ien?kumus ?rvalst?s un uz kuriem pamat? attiecas pien?kums iesniegt gada ien?kumu deklar?ciju, jo jebkurš ien?kums, ko g?st fizisk?s personas, kas ir iekšzemes nodok?u maks?t?jas (rezidenti), ir apliekams ar iedz?vot?ju ien?kuma nodokli, ja vien likum? “Par iedz?vot?ju ien?kuma nodokli” nav noteikts sav?d?k. ?rvalst?s g?ts ien?kums, jebk?ds, gan ar nodokli apliekams, gan neapliekams, gan no akt?vas darb?bas, algota darba ien?kums, gan pas?vais ien?kums, piem?ram, dividenžu ien?kums, ir viens no nosac?jumiem, kad oblig?ti iesniedzama gada ien?kumu deklar?cija.

  2012.gada 21.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.568 “Noteikumi par iedz?vot?ju ien?kuma nodok?a deklar?cij?m un to aizpild?šanas k?rt?bu” attiec?gi nosaka gada ien?kumu deklar?cijas veidlapas formu, kura sast?v no pamat deklar?cijas (D forma) un t?s pielikumiem. Pielikumu D2 aizpilda nodok?a maks?t?js, kurš taks?cijas gad? guvis ien?kumus ?rvalst?s.

  Atbilstoši likuma “Par nodok?iem un nodev?m”14.panta otrajai da?ai, ja personai Latvij? ir deklar?t? dz?vesvieta, t? uzskat?ma par nodok?u rezidentu Latvij?. Attiec?gi rezidenta gada apliekamo ien?kumu veido ien?kums, kas g?ts, gan Latvij?, gan ?rvalst?s, iev?rojot likum? “Par iedz?vot?ju ien?kuma nodokli” noteiktos nosac?jumus par neapliekamajiem ien?kumiem, attaisnotajiem izdevumiem, neapliekamo minimumu un atvieglojumiem.

  Vienlaikus, ar? valst?, kur? g?ts ien?kums visdr?z?k, ir pien?kums nomaks?t no šaj? valst? g?t? ien?kuma nodokli. Dubultas aplikšanas nov?ršanai iev?rojot starpvalstu l?gumu (nodok?u konvenciju) nosac?jumus ties?bas uz citas valsts rezidenta ien?kumu aplikšanu ar nodokli atkar?b? no ien?kuma veida var b?t ierobežotas, vienlaikus, nosakot dubultas nodok?u uzlikšanas nov?ršanas k?rt?bu (vairums Latvijas nodok?u konvencij?s 23.pants). Piem?ram, visp?r?g? gad?jum?, iev?rojot nodok?u konvenciju nosac?jumus, darba algai tiek uzlikti nodok?i tikai nodok?u maks?t?ja rezidences valst?, tom?r par ien?kumu, kas g?ts par darbu otr? valst? saska?? ar nodok?u konvenciju 15.panta pirmo da?u algota darba ien?kumi pak?auti aplikšanai ar nodokli, kas ir analogs iedz?vot?ju ien?kuma nodoklim šaj? otr? valst?. Attiec?gi, veicot darbu cit? valst?, j?maks? nodok?i atbilstoši attiec?g?s valsts nodok?u likumiem un, ja vien likum? “Par iedz?vot?ju ien?kuma nodokli” nav paredz?ti labv?l?g?ki nosac?jumi, Latvij? ir j?at?auj samazin?t š? rezidenta ien?kuma nodokli par summu, kas vien?da ar otr? valst? samaks?to ien?kuma nodokli. Šis samazin?jums tom?r nedr?kst p?rsniegt t?du ien?kuma nodok?a da?u k?da apr??in?ta Latvij? pirms š? samazin?juma piem?rošanas un kura ir attiecin?ma uz ien?kumu, kam var uzlikt nodok?us otr? valst?. Š?d? veid? ir noteikta dubultas nodok?a uzlikšanas kred?ta metod?, kuru paredz ar? likuma “Par iedz?vot?ju ien?kuma nodokli”24.panta treš? da?a. Praktiski nodok?a maks?t?jam j?nor?da samaks?to nodok?a summu taks?cijas gada deklar?cij?, pamatojot ar attiec?g?s valsts nodok?u administr?cijas izsniegtu izzi?u. Visp?r?j? gad?jum? ?rvalst?s g?tais ien?kums tiek iek?auts ar nodokli apliekamaj? ien?kum? un ?rvalst?s samaks?tais nodoklis tiek kredit?ts. Piem?ram, par darbu ?rvalst?s g?ts ien?kums 20000 eiro, no kuriem 10000 eiro ir atbr?voti no nodok?u aplikšanas, savuk?rt atlikušajiem 10000 eiro tiek piem?rots nodoklis 20% apm?r? (2000eiro). Attiec?gi gada ien?kuma deklar?cij? (D2 pielikum?) b?s j?iek?auj ?rvalst?s g?tais ien?kums 20000 eiro, no kura iedz?vot?ju ien?kuma nodoklis atbilstoši likum? “Par iedz?vot?ju ien?kuna nodokli”noteiktajai likmei b?s 4600 eiro un nodok?u maks?t?jam b?s ties?bas to samazin?t par 2000eiro.

  Savuk?rt atbilstoši likuma „Par iedz?vot?ju ien?kuma nodokli” 24.panta sept?tajai da?ai, ja Latvijas rezidents uzturas valst? ar kuru nosl?gta nodok?u konvencija past?v?gi, un ien?kumu ko Latvijas rezidents g?st par darbu šaj? valst?, kas praktiski ar? tiek veikts atrodoties šaj? valst? pak?auj aplikšanai ar nodokli, iesp?jams ?rvalst?s g?t? ien?kuma atbr?vojums no nodok?a aplikšanas Latvij?, proti, ar nodokli neapliek Latvijas rezidenta algota darba ien?kumus, ja vienlaikus izpild?ti š?di nosac?jumi:

  1) algota darba ien?kumi g?ti par darba pien?kumu veikšanu cit? Eiropas Savien?bas dal?bvalst? vai Eiropas Ekonomikas zonas valst?, vai valst?, ar kuru Latvijai ir nosl?gta un st?jusies sp?k? konvencija par nodok?u dubult?s uzlikšanas un nodok?u nemaks?šanas nov?ršanu;

  2) g?tie algota darba ien?kumi attiec?gaj? ?rvalst? ir pak?auti aplikšanai ar iedz?vot?ju ien?kuma nodokli vai tam analo?isku nodokli;

  3) maks?t?js nav person?ls, kuru person?la iznom?t?js iznom? person?la nomniekam — Latvijas rezidentam vai nerezidenta past?v?gajai p?rst?vniec?bai Latvij? š? likuma 17.1 panta izpratn?.

  Min?t? likuma norma paredz nosac?jumus, kad dubultas nodok?a uzlikšanas nov?ršanai tiek izmantota atbr?vojuma metode, kas var b?t labv?l?g?ka nek? attiec?gaj? nodok?u konvencij? noteikt?. Iepriekš min?t? piem?ra gad?jum?, lai ar? ?rvalst?s g?tais ien?kums 20000eiro b?s j?uzr?da deklar?cij?, to neb?s j?iek?auj ar nodokli apliekamaj? ien?kum? un attiec?gi no t? nodoklis Latvij? neb?s j?maks?. Likuma “Par iedz?vot?ju ien?kuma nodokli” 20.panta pirm? da?a nosaka gad?jumus, kuros nodok?u maks?t?jam ir ties?bas neiesniegt deklar?ciju, pamat? tie ir gad?jumi, kad g?ti min?t? likuma 9.pant? g?tie neapliekamie ien?kumi, vai no ien?kumiem ir ietur?ts nodoklis izmaksas viet?.

  Pamat? Latvijas rezidentiem ir j?iesniedz gada ien?kumu deklar?cija par ?rzem?s g?tiem ien?kumiem, nor?dot ?rvalst?s g?t? ien?kuma apm?ru, veidu un samaks?to nodokli. Savuk?rt t? k? atbilstoši min?t? likuma 24.panta sept?tajai da?ai, ien?kumus no algot? darba ?rvalst?s neapliek ar nodokli Latvij?, ja no tiem nodoklis maks?jams ?rvalst?s, par š?diem ien?kumiem ir noteikts ar? atbr?vojums no gada ien?kuma deklar?cijas iesniegšanas pien?kuma. Protams, ja vien š?ds pien?kums nav saist?ts ar cita veida ?rvalst?s g?to ien?kumu.

  J?atz?m?, ka Valsts ie??mumu dienests inform?ciju par cit? Eiropas Savien?bas dal?bvalst? g?to ien?kumu un attiec?gi samaks?to nodokli sa?em, izmantojot autom?tisk?s inform?cijas apmai?as sist?mu tiešo nodok?u jom?. Ja darbs ir veikts ?rvalst?s, bet g?tais ien?kums t?r?ts Latvij?, nedeklar?jot ?rvalst?s g?to ien?kumu, Valsts ie??mumu dienesta r?c?b? b?s inform?cija, lai v?rt?tu vai ien?kumi atbilst izdevumiem un ar? no š? aspekta š?da veida ?rvalst?s g?to ien?kumu nav vajadz?bas deklar?t.