LatvianEnglish (United Kingdom)
There are no translations available.

Griesti un sienas

Gr?das

 

M?s varam pal?dz?t...

M?joklis, m?ja un dz?voklis vienm?r ir bijis viens no m?su eksist?šanas pamatnoteikumiem. Seviš?i tas svar?gs ir mums, kas dz?vo klimata josl?, kura vienm?r nelutina ar siltu laiku. Savu dz?ves vietu gribam iek?rtot sav?m v?lm?m piem?rotu, ta?u ar? individu?lu, mums pat?kamu un ?rtu. Tas var b?t diezgan sarež??ti, pat gr?ti, jo dažreiz pietr?kst zin?šanu, prasmju, dažreiz prec?zi nevaram pateikt, ko v?lamies un nezin?m k? to sasniegt.

M?s pied?v?jam m?c?bu kursus sekojoš?s specialit?t?s:

  • ?ku siltin?šana
  • Moza?kas un dekorat?v? fl?z?šana
  • Gatavo mais?jumu apmetums
  • Saus?s b?ves montieris - griestu, starpsienu, sienu apšuvuma, gr?du izveidošana, dizaina elementu veidošana sausaj? b?v?
  • Kr?sot?js - virsmu kr?sošana
  • Dekorat?v? kr?sošana
  • Ven?cijas apmetums

Kop?gi ar Jums varam risin?t jaut?jumus, ja gribat ieg?d?ties m?jokli, bet nezin?t, kam piev?rst uzman?bu, gribat pats remont?t m?jokli, bet ir dažas neskaidr?bas, J?su m?jokl? darbu veic celtnieki, bet ?sti nezin?t, vai tiek iev?rota pareiza tehnolo?ija.

Organiz?jam kursus atkar?b? no J?su vajadz?b?m.

kaspars_izlietne_mflizes_mazs

flizes 005 1mazaimgp4317mazsflizes 001mazs 

DEKORAT?VI KR?SOJUMI INTERJER?

dace01dace06dace02img_5347_2 mazs griesti1_mazsgriesti2_mazs