LatvianEnglish (United Kingdom)
There are no translations available.

Cilv?ka ce? uz pilnv?rt?gu amatu apguvi un att?st?bu visefekt?v?k tiek bru??ts, izv?loties sev racion?l?ko un attiec?gi kvalitat?v?ko apm?c?bas programmu.

M?c?bu centrs Amats un Dizains pied?v? izgl?t?bas programmas da?d?s sf?r?s, nodroinot jebkura klienta izaugsmi kvalifik?cijas ieg?an? un t?s paaugstin?an?.

M?su komandu struktur? augsti kvalific?ti un sav? jom? nov?rt?ti pasniedz?ji. Vair?ki m?su pasniedz?ji ir praktiz?juies ?rvalst?s, k? ar? ir gr?matu autori. Prakses rezult?t? ieg?t? pieredzes b?ze nodroina efekt?vu pieeju ikkatram klientam, ieklausoties t? vajadz?b?s, k? ar? pilnv?rt?gi sagatavojot to darba tirgum Eirop?.

Apm?c?bas norisin?s Zin?t?u akad?mijas m?c?bas telp?, k? ar? pas?t?t?ja darba viet?.

Klientam tiek pieg?d?ts Eiropas Savien?bas pras?b?m atbilstos kvalitat?vs izpild?jums ar garantiju - vienm?r noteiktaj? laik?.

M?c?bu centra Amats un Dizains m?r?is ir sniegt kvalitat?vu izgl?t?bu jebkuram m?c?bu centra studentam, pilnveidojot to zin?anas, veicinot att?st?bu un gar?go izaugsmi.

M?c?bu centrs ir SIA Amats un Dizains strukt?rvien?ba.

 

M?c?bu centra Amats un Dizains direktors
Monv?ds Melderis
mob.tel.: 26146254
e-pasts: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Mekl?jiet m?s tagad ar? Av?z?:
(M?c?bu centra Amats un Dizains
viedoklis par profesion?lo izgl?t?bu Latvij?)

latvijas attistibai